Sub-Project Profile

मिति २०७३–०३–१० सम्म संझौता भएका उप–आयोजनाहरुको भुक्तानी सहितको विवरणको लागि यस लिंकमा थिच्नुहोस ।

Solukhumbu (20)

Sub-Project Publish Date Action
चिराइतो उत्पादन उप–आयोजना (०२–०५६) 2016-04-08
किवि फल उत्पादन उप–आयोजना (०२–०५४) 2016-04-04
किवि फल उत्पादन उप–आयोजना (०२–०५०) 2016-04-03
किवि फल उत्पादन उप–आयोजना (०२–०४९) 2016-04-01
नेपाली कागज उत्पादन उप–आयोजना (०२–०४८) 2015-05-07
गाई पालन उप–आयोजना (०२–०४७) 2015-01-09
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०२–०४६) 2015-01-08
किवि फल उत्पादन उप–आयोजना (०२–०४५) 2015-01-07
चिराइतो उत्पादन उप–आयोजना (०२–०४४) 2015-01-06
गाई पालन उप–आयोजना (०२–०४३) 2015-01-05
नेपाली कागज उत्पादन उप–आयोजना (०२–०४२) 2014-09-08
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०२–०४१) 2014-06-27
चिराइतो उत्पादन उप–आयोजना (०२–०४०) 2014-06-26
चिराइतो उत्पादन उप–आयोजना (०२–०३६) 2014-04-30
चिराइतो उत्पादन उप–आयोजना (०२–०३५) 2014-04-29
चीज तथा घिउ उत्पादन उप–आयोजना (०२–०३३) 2014-04-29
ट्राउट माछा उत्पादन उप–आयोजना (०२–०२२) 2014-04-29
अलैची बेर्ना उत्पादन प्रशोधन उप–आयोजना (०२–०१८) 2014-04-23
अलैची उत्पादन उप–आयोजना (०२–०१७) 2014-04-22
अलैची बिरुवा उत्पादन उप–आयोजना (०२–०१४) 2014-04-20

Sankhuwasabha (28)

Sub-Project Publish Date Action
चिराइतो उत्पादन उप–आयोजना (०१–०३७) 2015-05-07
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०१–०३४) 2015-05-04
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०१-०३६) 2015-05-03
प्राङगारिक तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०१-०३२) 2015-05-02
बंगुर पालन उप–आयोजना (०१–०३०) 2015-05-01
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०१–०२९) 2014-12-11
तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०१–०२८) 2014-10-07
टमाटर उत्पादन उप–आयोजना (०१–०२७) 2014-10-05
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०१–०२६) 2014-10-01
बाख्रापालन उप–आयोजना (०१–०२५) 2014-09-10
बंगुर पालन उप–आयोजना (०१–०२४) 2014-06-26
गाई पालन उप–आयोजना (०१–०२३) 2014-04-26
सुन्तला खेती उप–आयोजना (०१–०२०) 2014-04-24
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०१–०१९) 2014-04-23
अलैचि बिरुवा उत्पादन उप–आयोजना (०१–०१७) 2014-04-23
बंगुर पालन उप–आयोजना (०१–०१६) 2014-04-23
नेपाली कागज उत्पादन उप–आयोजना (०१–०१५) 2014-04-23
गाई पालन उप–आयोजना (०१–०१४) 2014-04-22
तरकारी खेति तथा उत्पादन उप–आयोजना (०१–०१३) 2014-04-22
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०१–०१२) 2014-04-22
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०१–०११) 2014-04-21
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०१–००९) 2014-04-21
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०१–००८) 2014-04-20
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०१–००७) 2014-04-19
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०१–००५) 2014-04-18
अलैचि बिरुवा उत्पादन उप–आयोजना (०१–००४) 2014-04-17
अल्लो कपडा उत्पादन उप–आयोजना (०१–००३) 2014-04-16
चिराईतो उप–आयोजना (०१–००१) 2014-04-16

Dolakha (74)

Sub-Project Publish Date Action
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०३–१८०) 2015-06-02
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०३–१७१) 2015-04-30
किवि फल उत्पादन उप–आयोजना (०३–१६४) 2015-04-20
बंगुर पालन उप–आयोजना (०३–१६०) 2015-04-16
किवि फल उत्पादन उप–आयोजना (०३–१५९) 2015-04-15
किवि फल उत्पादन उप–आयोजना (०३–१५३) 2015-03-18
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०३–१५२) 2015-03-17
किवि फल उत्पादन उप–आयोजना (०३–१५०) 2015-03-16
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०३–१४६) 2015-02-14
किवि फल उत्पादन उप–आयोजना (०३–१४०) 2015-02-12
किवि फल उत्पादन उप–आयोजना (०३–१३९) 2015-02-10
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०३–१३८) 2015-02-06
गाई पालन उप–आयोजना (०३–१३०) 2015-02-01
तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०३–१२९) 2015-01-31
बंगुर पालन उप–आयोजना (०३–११७) 2015-01-30
अलैची उत्पादन उप–आयोजना (०३–११३) 2015-01-27
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०३–११२) 2015-01-26
अलैची उत्पादन उप–आयोजना (०३–१०४) 2015-01-20
टमाटर उत्पादन उप–आयोजना (०३–१०२) 2015-01-15
किवि फल उत्पादन उप–आयोजना (०३–१०१) 2015-01-07
आलु तथा तरकारी विउ उत्पादन उप–आयोजना (०३–१००) 2015-01-04
भैसी पालन उप–आयोजना (०३–०९९) 2015-01-02
अलैची उत्पादन उप–आयोजना (०३–०९८) 2014-12-15
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०३–०९६) 2014-12-10
च्याउ उत्पादन उप–आयोजना (०३–०९३) 2014-12-05
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०३–०९१) 2014-09-26
अकबरे खुर्सानी उत्पादन उप-आयोजना (०३-०९०) 2014-09-25
अलैची उत्पादन उप–आयोजना (०३–०८८) 2014-09-20
नेपाली कागज उत्पादन उप–आयोजना (०३–०८७) 2014-09-17
मछिनो तेल उत्पादन उप-आयोजना (०३-०८५) 2014-09-15
धसिंग्रे तेल उत्पादन उप–आयोजना (०३–०८४) 2014-09-15
मछिनो तेल उत्पादन उप–आयोजना (०३–०८३) 2014-09-15
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०३–०८२) 2014-09-14
बंगुर पालन उप–आयोजना (०३–०७९) 2014-09-14
अलैची उत्पादन उप–आयोजना (०३–०७८) 2014-09-13
उन्नत गाई पालन उप–आयोजना (०३–०७७) 2014-09-13
चौरी पालन उप–आयोजना (०३–०७६) 2014-09-12
अलैंची उत्पादन उप–आयोजना (०३–०७५) 2014-09-12
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०३–०७४) 2014-09-11
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०३–०७३) 2014-09-10
नेपाली कागज उत्पादन उप–आयोजना (०३–०७२) 2014-09-08
भेडा पालन उप–आयोजना (०३–०७१) 2014-09-06
चैरी पालन उप–आयोजना (०३–०७०) 2014-09-05
गाई पालन उप–आयोजना (०३–०६९) 2014-09-04
चौरी पालन उप–आयोजना (०३–०६६) 2014-09-01
अलैची उत्पादन तथा बजारीकरण उप–आयोजना (०३–०६२) 2014-08-29
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०३–०६१) 2014-08-24
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०३–०५५) 2014-08-22
बंगुर पालन उप–आयोजना (०३–०५४) 2014-08-21
बंगुर पालन उप–आयोजना (०३–०५०) 2014-06-19
नेपाली कागज उत्पादन उप–आयोजना (०३–०४९) 2014-06-18
गाई पालन उप–आयोजना (०३–०४७) 2014-05-27
हाते कागज उत्पादन उप-आयोजना (०३-०४४) 2014-05-25
सुन्तला प्रवर्धन, नर्सरी संचालन तथा बजारीकरण उप–आयोजना (०३–०३८) 2014-05-23
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०३–०३६) 2014-04-17
अलैची उत्पादन उप–आयोजना (०३–०३५) 2014-04-09
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०३–०३४) 2014-04-08
अलैची उत्पादन उप–आयोजना (०३–०३३) 2014-04-08
आधुनिक गाई पालन उप–आयोजना (०३–०३१) 2014-04-08
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०३–०२७) 2014-04-07
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०३–०३०) 2014-04-07
च्याउ उत्पादन उप–आयोजना (०३–०२८) 2014-04-07
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०३–०२२) 2014-04-07
हाते कागज उत्पादन उप–आयोजना (०३–०२१) 2014-03-06
किवी बिरुवा उत्पादन उप–आयोजना (०३–०१७) 2014-03-05
बेमौसमी तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०३–०१६) 2014-03-05
रेन्बो ट्राउट माछा पालन उप–आयोजना (०३–०१४) 2014-03-05
याक चीज उत्पादन उप–आयोजना (०३–०१३) 2014-03-05
अनार बिरुवा उत्पादन उप–आयोजना (०३–०१२) 2014-03-04
बाख्रापालन उप–आयोजना (०३–००८) 2014-03-03
बंगुर पालन उप–आयोजना (०३–००७) 2014-03-03
पशुपालन तथा दुध उत्पादन उप–आयोजना (०३–००४) 2014-03-03
बाख्रापालन उप–आयोजना (०३–००३) 2014-03-02
बाख्रापालन उप–आयोजना (०३–००१) 2014-03-01

Rasuwa (42)

Sub-Project Publish Date Action
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०४–०७१) 2016-06-02
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०४–०६१) 2016-05-20
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०४–०६०) 2016-05-05
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०४–०५९) 2016-05-01
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०४–०५७) 2016-04-29
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०४–०५६) 2016-04-25
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०४–०५५) 2016-04-20
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०४–०५२) 2016-04-15
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०४–०५०) 2015-06-03
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०४–०४९) 2015-06-03
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०४–०४७) 2015-06-03
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०४–०४६) 2015-06-03
टमाटर उत्पादन उप–आयोजना (०४–०४५) 2015-06-03
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०४–०४४) 2015-06-03
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०४–०४३) 2015-06-03
बंगुर पालन उप–आयोजना (०४–०४२) 2015-06-03
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०४–०४१) 2015-06-03
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०४–०४०) 2014-10-10
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०४–०३२) 2014-10-02
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०४–०३१) 2014-10-01
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०४–०३०) 2014-05-07
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०४–०२९) 2014-05-06
रेन्बो ट्राउट माछा पालन उप–आयोजना (०४–०२८) 2014-05-05
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०४–०२७) 2014-05-04
भेडा पालन उप–आयोजना (०४–०२६) 2014-05-03
चौरी पालन उप–आयोजना (०४–०२४) 2014-05-03
चिराईतो उत्पादन उप–आयोजना (०४–०२१) 2014-05-02
चौरी पालन उप–आयोजना (०४–०२०) 2014-05-01
चौरी पालन उप–आयोजना (०४–०१८) 2014-04-11
भेडा पालन उप–आयोजना (०४–०१७) 2014-04-10
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०४–०१४) 2014-04-06
डेरी उधोग उप–आयोजना (०४–०१३) 2014-04-05
चौरी तथा झोप्का उत्पादन उप–आयोजना (०४–०१२) 2014-04-04
रेन्बो ट्राउट माछा उत्पादन उप–आयोजना (०४–०११) 2014-04-04
गाई पालन उप–आयोजना (०४–०१०) 2014-04-03
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०४–००९) 2014-04-02
रेन्बो ट्राउट माछा पालन उप–आयोजना (०४–००७) 2014-04-02
चौरी पालन उप–आयोजना (०४–००६) 2014-04-02
चौरी पालन उप–आयोजना (०४–००४) 2014-04-01
चौरी पालन उप–आयोजना (०४–००३) 2014-04-01
रेन्बो ट्राउट माछा पालन उप–आयोजना (०४–००२) 2014-04-01
रेन्बो ट्राउट माछा भुरा तथा दाना उत्पादन उप–आयोजना (०४–००१) 2014-03-31

Manang (19)

Sub-Project Publish Date Action
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०५–०४६) 2016-06-02
चौरी पालन उप–आयोजना (०५–०२७) 2015-06-04
च्याङग्रा पालन उप–आयोजना (०५–०२६) 2015-06-02
चौरी पालन उप–आयोजना (०५–०२५) 2015-06-01
च्याङग्रा पालन उप–आयोजना (०५–०२४) 2015-06-01
च्याङग्रा पालन उप–आयोजना (०५–०२३) 2015-05-27
चौरी पालन उप–आयोजना (०५–०२१) 2015-05-25
भेडा तथा बाख्ना पालन उप–आयोजना (०५–०१७) 2015-05-21
चौरी पालन उप–आयोजना (०५–०१६) 2015-05-20
ऋर्गानिक तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०५–०१५) 2015-05-20
चौरी पालन उप–आयोजना (०५–०१३) 2014-10-11
याक चीज उत्पादन उप–आयोजना (०५–०१२) 2014-10-10
चौरी पालन उप–आयोजना (०५–०११) 2014-10-09
चौरी पालन उप–आयोजना (०५–०१०) 2014-10-08
भेडा पालन उप–आयोजना (०५–००९) 2014-10-07
स्याउ तथा आलु उत्पादन उप–आयोजना (०५–००८) 2014-10-03
रेन्बो ट्राउट माछा पालन उप–आयोजना (०५–००७) 2014-10-02
बेमौसमी तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०५–००६) 2014-10-01
भेडा बाख्रापालन उप–आयोजना (०५–००१) 2014-05-02

Mustang (27)

Sub-Project Publish Date Action
बाख्रापालन उप–आयोजना (०६–०३७) 2015-06-09
बाख्रापालन उप–आयोजना (०६–०३६) 2015-06-09
बेमौसमी तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०६–०३५) 2015-06-09
भेडा तथा बाख्ना पालन उप–आयोजना (०६–०३४) 2015-06-08
चौरी पालन उप–आयोजना (०६–०३३) 2015-06-07
चौरी पालन उप–आयोजना (०६–०३२) 2015-06-07
चौरी पालन उप–आयोजना (०६–०३१) 2015-06-07
बाख्रापालन उप–आयोजना (०६–०३०) 2015-06-07
बेमौसमी तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०६–०२९) 2015-06-07
चौरी पालन उप–आयोजना (०६–०२७) 2015-06-06
तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०६–०२६) 2015-06-06
फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन उप-आयोजना (०६-०२५) 2015-06-06
चिज एवं अन्य दुग्ध पदार्थ उत्पादन उप–आयोजना (०६–०२३) 2015-06-05
च्याङग्रा पालन उप–आयोजना (०६–०२२) 2015-06-04
आलु उत्पादन उप–आयोजना (०६–०२१) 2015-06-04
च्याङग्रा पालन उप–आयोजना (०६–०२०) 2015-06-03
भेडा पालन उप–आयोजना (०६–०१९) 2015-06-03
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०६–०१८) 2015-06-03
भेडा तथा बाख्रा पालन उप–आयोजना (०६–०१६) 2015-06-01
भेडा पालन उप–आयोजना (०६–०१५) 2015-06-01
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०६–०१४) 2015-06-01
च्याङग्रा पालन उप–आयोजना (०६–०१३) 2015-06-01
स्याउ नर्सरी उप–आयोजना (०६–००८) 2014-05-02
उन्नत गाईपालन उप–आयोजना (०६–००५) 2014-05-02
रेन्बोट्राउट माछापालन उप–आयोजना (०६–००३) 2014-05-02
तोरा जुस उत्पादन उप–आयोजना (०६–००२) 2014-05-01
दुध डेरी उप–आयोजना (०६–००१) 2014-04-30

Dolpa (24)

Sub-Project Publish Date Action
कृषि पर्यटन प्रवर्धन उप–आयोजना (०७–१०६) 2016-06-02
तरकारी विउ उत्पादन उप–आयोजना (०७–०३७) 2015-10-14
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०७–०६६) 2015-06-30
भेडा पालन उप–आयोजना (०७–०६४) 2015-06-28
उन संकलन, प्रशोधन तथा बिक्री उप–आयोजना (०७–५८) 2015-06-23
जुस उत्पादन उप–आयोजना (०७–०६७) 2015-06-05
अोखर प्रशोधन उप-आयोजना (०७-०५६) 2015-05-21
स्याउ तथा तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०७–५५) 2015-05-20
स्याउ उत्पादन उप–आयोजना (०७–५१) 2015-05-15
जडीबुटी तथा फलफुल बिरुवा उत्पादन उप–आयोजना (०७–०४८) 2014-10-26
च्याङग्रा पालन उप–आयोजना (०७–०४७) 2014-10-25
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०७–०४५) 2014-10-22
च्याङग्रा पालन उप–आयोजना (०७–०३९) 2014-10-15
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०७–०३०) 2014-10-12
स्याउको सलाईस, आलु चिप्स तथा गोलभेडाको सुकुटी उत्पादन उप–आयोजना (०७–०१९) 2014-10-10
तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०७–०१७) 2014-10-07
ह्याचरी तथा चल्ला उत्पादन उप–आयोजना (०७–०१६) 2014-10-06
बाख्रापालन उप–आयोजना (०७–०१५) 2014-10-05
खाधान्न प्रशोधन उप–आयोजना (०७–०१४) 2014-10-01
भेडा पालन उप–आयोजना (०७–०१२) 2014-05-02
चौरी पालन उप–आयोजना (०७–०११) 2014-05-02
हिमाली हर्वल चिया उत्पादन उप–आयोजना (०७–००९) 2014-05-02
हिमाली स्थानिय कोदो र फापरबाट बेकरी उत्पादन उप–आयोजना (०७–००८) 2014-05-02
फलफुल विरुवा उत्पादन उप–आयोजना (०७–००१) 2014-05-01

Jumla (39)

Sub-Project Publish Date Action
भेडा पालन उप–आयोजना (०८–०८४) 2016-06-06
स्याउ तथा सिमि उत्पादन उप–आयोजना (०८–०८३) 2016-05-31
भेडा पालन उप–आयोजना (०८–०८०) 2016-05-30
तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०८–०७९) 2016-05-29
स्याउ खेती उप–आयोजना (०८–०७८) 2016-05-27
स्याउ खेती उप–आयोजना (०८–०७७) 2016-05-26
भेडा पालन उप–आयोजना (०८–०७६) 2016-05-25
स्याउ तथा सिमि उत्पादन उप–आयोजना (०८–०७५) 2016-05-22
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०८–०७३) 2016-05-17
स्याउ खेती उप–आयोजना (०८–०७०) 2016-05-15
स्याउ खेती उप–आयोजना (०८–०६९) 2016-05-11
स्याउ खेती उप–आयोजना (०८–०६८) 2016-05-10
जडिबुटी खेती उप–आयोजना (०८–०६५) 2016-05-05
स्याउ खेती उप–आयोजना (०८–०६४) 2016-05-03
भेडा पालन उप–आयोजना (०८–०६२) 2016-05-01
केशर उत्पादन उप–आयोजना (०८–०५९) 2015-01-06
नेपाली हाते कागज उत्पादन उप–आयोजना (०८–०५८) 2015-01-05
जडिबुटी प्रशोधन उप–आयोजना (०८–०५६) 2015-01-04
भेडा पालन उप–आयोजना (०८–०५४) 2015-01-03
भेडा पालन उप–आयोजना (०८–०५३) 2015-01-03
भेडा पालन उप–आयोजना (०८–०५२) 2015-01-02
भेडा पालन उप–आयोजना (०८–०५१) 2015-01-01
भेडा पालन उप–आयोजना (०८–०५०) 2014-12-28
भेडा पालन उप–आयोजना (०८–०४९) 2014-12-20
केशर उत्पादन उप–आयोजना (०८–०४८) 2014-12-17
भेडा पालन उप–आयोजना (०८–०४७) 2014-12-15
जडिबुटी प्रशोधन उप–आयोजना (०८–०४५) 2014-12-10
भेडा पालन उप–आयोजना (०८–०४४) 2014-11-11
भेडा पालन उप–आयोजना (०८–०४३) 2014-11-10
तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०८–०२७) 2014-11-06
तरकारी विउ उत्पादन उप–आयोजना (०८–०१९) 2014-11-05
फलफूल तथा तरकारी बजारीकरण उप–आयोजना (०८–०१६) 2014-11-04
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०८–०१३) 2014-11-03
फलफुल उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण उप–आयोजना (०८–०१२) 2014-11-02
जटामसी प्रशोधन उप–आयोजना (०८–०१०) 2014-11-01
जडीबुटी उत्पादन उप–आयोजना (०८–००८) 2014-10-31
गाई पालन उप–आयोजना (०८–००६) 2014-05-08
भेडा पालन उप–आयोजना (०८–००३) 2014-05-08
गाई पालन उप–आयोजना (०८–००२) 2014-05-01

Mugu (27)

Sub-Project Publish Date Action
भेडा पालन उप–आयोजना (०९–०४९) 2016-06-07
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०९–०४८) 2016-06-07
भेडा पालन उप–आयोजना (०९–०४६) 2016-06-05
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०९–०४५) 2016-06-05
आलु तथा सिमी उत्पादन उप–आयोजना (०९–०४३) 2016-06-03
भेडा पालन उप–आयोजना (०९–०४२) 2016-06-03
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०९–०४१) 2016-06-03
गाई पालन उप–आयोजना (०९–०४०) 2016-06-03
भेडा पालन उप–आयोजना (०९–०३८) 2016-06-01
मासु विक्री उप–आयोजना (०९–०३७) 2016-06-01
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०९–०३६) 2016-06-01
मासु विक्री उप–आयोजना (०९–०३५) 2016-06-01
बेकरी उद्योग उप–आयोजना (०९–०३४) 2016-06-01
फलफुल प्रशोधन उप–आयोजना (०९–०३३) 2016-06-01
गाई पालन उप–आयोजना (०९–०३२) 2016-06-01
तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०९–०३१) 2016-05-03
भेडा पालन उप–आयोजना (०९–०३०) 2016-05-02
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०९–०२९) 2016-05-01
भेडा पालन उप–आयोजना (०९–०२८) 2015-06-01
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०९–०२७) 2015-01-07
स्वच्छ मासु पसल स्थापना उप–आयोजना (०९–०२६) 2015-01-06
तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०९–०२५) 2015-01-03
तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०९–०२४) 2015-01-01
सतुवा नर्सरी स्थापना तथा बजारीकरण उप–आयोजना (०९–०१४) 2014-10-01
तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०९–०१२) 2014-06-08
मौरी पालन उप–आयोजना (०९–०११) 2014-05-25
उनी वस्तु उत्पादन उप–आयोजना (०९–००१) 2014-05-08

Humla (27)

Sub-Project Publish Date Action
बाख्रा पालन उप–आयोजना (१०–०७१) 2016-06-07
चौरी पालन उप–आयोजना (१०–०७०) 2016-06-07
चौरी डिम्जो उत्पादन उप–आयोजना (१०–०६३) 2016-06-01
तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (१०–०६१) 2016-05-26
च्याङग्रा पालन उप–आयोजना (१०–०६०) 2016-05-25
भेडा पालन उप–आयोजना (१०–०५२) 2016-05-05
बाख्रा पालन उप–आयोजना (१०–०५०) 2015-01-10
तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०१०–०७४) 2015-01-08
मासु प्रशोधन उप–आयोजना (०१०–०४८) 2015-01-07
स्याउ उत्पादन उप–आयोजना (०१०–०४६) 2015-01-07
तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०१०–०४५) 2015-01-05
फलफुल नर्सरी उप–आयोजना (१०–०४३) 2015-01-04
मौरी पालन उप–आयोजना (०१०–०४४) 2015-01-04
डेरी उद्योग उप–आयोजना (०१०–०४२) 2015-01-04
बाख्रा पालन उप–आयोजना (०१०–०३८) 2015-01-02
भेडा पालन उप–आयोजना (०१०–०३७) 2015-01-01
जडीबुटी उत्पादन उप–आयोजना (०१०–०३६) 2014-12-31
खाद्म सामग्री उत्पादन उप–आयोजना (०१०–०३२) 2014-12-30
घोडी पालन उप–आयोजना (०१०–०२२) 2014-12-26
भेडापालन उप–आयोजना (०१०–०२१) 2014-12-25
बाख्रा उत्पादन उप–आयोजना (०१०–०१२) 2014-12-15
तरकारी उत्पादन उप–आयोजना (०१०–०१०) 2014-05-09
स्याउ भण्डारण उप–आयोजना (०१०–००९) 2014-05-08
जडीबुटी उत्पादन उप–आयोजना (०१०–००८) 2014-05-07
चौरी पालन उप–आयोजना (०१०–००७) 2014-05-06
फलफूल नर्सरी उप–आयोजना (०१०–००२) 2014-05-05
डालेचुक प्रशोधन उप–आयोजना (०१०–००१) 2014-05-04